Doprava

28.04.2013 23:07
 1. Zřídit veřejně přístupný výbor dopravy Zastupitelstva P13, na kterém se budou veřejně projednávat veškeré náměty na dopravu. Členy výboru budou též zástupci občanských sdružení a přizvaní odborníci. Úkolem výboru dopravy bude, mimo jiné, vyhodnocování výběrových řízení  za účasti veřejnosti a zabránit tak předražovaným investicím. Bude rovněž umožněna účast veřejnosti ve výboru dopravy vždy při jejím zasedání, jakož i členství ve výboru dopravy z řad veřejnosti.
 2. Zvýšit kapacitu dopravy v klidu tím, že pro každou novou stavbu bude dimenzován počet stání se zohledněním stupně automobilizace a platné ČSN 73 6110 s předpokládaným stupněm automobilizace 600 aut na 1000 osob. Tento koeficient pružně podle potřeby zvyšovat. Ke každé administrativní budově požadovat parkovací plochy pro starousedlíky.
 3. Nepřipustit, aby Pražský okruh byl zpoplatněn, jelikož hrozí, že se naše MČ P13 stane objízdnou trasou. Na okruh převést veškerou transitní dopravu.
 4. Propojit dopravu veřejnou a individuální a to především zajištěním nové výstavby a rozšířením kapacity parkovišť pro auta P+R i bicykly B+R v těchto oblastech Zličín, Horka, Stodůlky, Luka, Butovice, Radlická a to poblíž stanic metra s docházkovou vzdáleností do 5 minut. Kapacita parkovišť musí být flexibilní, projekty musí umožňovat  pozdější rozšiřování.
 5. Zajistit výstavbu hromadných velkokapacitních garáží a velkokapacitních hlídaných parkovišť v blízkosti obytných zón v těchto oblastech: Velká Ohrada a v dalších oblastech MČ P13 na základě hodnověrných průzkumů a anket mezi občany. Parkovací možnosti rozložit rovnoměrně  po celém sídlišti s cílem dosáhnout celkové nabídky 600 míst na 1000 obyvatel a s docházkovou vzdáleností do 10 minut.
 6. Zavést parkovací zóny v oblastech jako je např. Velká Ohrada a v dalších oblastech MČ P13 pouze podle zájmu občanů na základě výsledků anket.
 7. Zvýšit bezpečnost chodců a cyklistů, realizovat samostatné, od ostatních komunikací oddělené sítě cyklostezek, zkvalitňovat dopravní značení, zajistit postupně bezbariérové vstupy, přístupy a přechody do všech veřejně přístupných budov a prostor.
 8. Důsledně uplatňovat zásadu zklidňování dopravy na průtazích obcemi (zúžení jízdních pruhů, ostrůvky u přechodů pro chodce apod.), budování kruhových objezdů a obchvatů obytných zón, aby neprojelo ani jedno tranzitní auto.
 9. Podporovat cesty pro pěší a cyklostezky. Budovat bezkolizní křížení.
 10. Zajistit dopravní vzdělávání mládeže.
 11. Upřednostňovat hromadnou dopravu s převahou elektrické trakce.