Otevřený dopis - PhDr. Samuel Truschka - odstupte !

28.04.2013 23:36

Otevřený dopis

výzva k ukončení činnosti a odstoupení z funkcí.

PhDr. Samuel Truschka

Městská část Praha 13

Sluneční náměstí 13/2580

158 00 Praha 5

 

V Praze dne 28.4.2013

 

Vážený pane,

 

Politické hnutí Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 známé pod názvem SNOP 13, má m.j. zájem na prosperující a vzkvétající Praze 13 a též na plně funkční radnici. Je to naše obec a je to i naše radnice. Zastupitelé SNOP 13 zájem a snahu projevují a radnice ji obecně sabotuje a boří. Snad nejviditelněji se nezájem radnice pod vedením ODS a ČSSD projevuje ve zbytnělé výstavbě, alespoň částečně oponované občanskými sdruženími vedené Spolkem občanských sdružení Jihozápadního města, o.s. známe pod názvem SPOLEK 13.

 

V poslední době se opět vztahy mezi radnicí a SNOPEM 13 výrazně zhoršily. Důvodem je chování pana PHDr. Samuela Truschky, jež je tiskový mluvčí MČ, šéfredaktor zpravodaje STOP, člen redakční rady, redakce TV 13.

 

Jako obvykle jste vyzval politické strany, aby přispěly do jím obhospodařovaného a námi placeného magazínu všech pražanů Prahy 13 „STOP“ na  významné politické téma měsíce května : „Jste pro zrušením letního času? Má podle vás letní čas v současnosti ještě nějaký význam?“

 

Vzhledem k tomu, že celý STOP má k dispozici ODS a ČSSD, napsali jsme tedy článek a zaslali v termínu.

 

Následně jsme se dozvěděli, že články, které napsaly strany tvořící zastupitelstvo mč Prahy 13 (tedy TOP 09, Strany zelených, KSČM, Občanů, ODS a ČSSD, jakož i SNOP 13) se nezveřejní, protože se panu PHDr. Samuelu Truschkovi nelíbí. Na omluvu slíbil, že příští měsíc sdělí téma, na které znovu budeme moci psát, třeba „Domov pro seniory“. Co když se nebudou líbit i tyto články, pane Truschko ?

 

Takový přístup nemá v kulturní a demokratické zemi obdoby. Politické strany, mající své zastupitele na Praze 13 sepíší na výzvu pana Truschky článek do obecní tiskoviny, a protože se mu nelíbí, prostě se nevytiskne. Redakční rada o zrušení článku nerozhodla. K odmítnutí zveřejnění článků došlo i přesto, že je v legislativním procesu zákon, který právě opozičním zastupitelům v radničních novinách prostor vymezuje.

 

Zajímavé je, že se nad vašim chováním veřejně nepozastavily ODS, ČSSD a ani jacísi Občani, mající zástupce v radě městské části. Zřejmě proto, že jejich zástupci nic nepsali, nebo cenzuru panu Truschkovi nařídili, nebo proto, že jim články píšete vy ?

 

Svévole „vládnoucích stran“ na Praze 13 dosáhla mezí, ze které již není návratu. Praha 13 se nijak nerozvíjí, pro občany vlastně nic nového nedělá. Inovace na Praze 13 jsou ve stádiu odpovídajícím slovu zatuchlý, a ještě navíc podporují cenzuru.

 

Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá naše výzva :

PHDr. Samueli Truschko,

vyzýváme vás k odstoupení ze všech funkcí, které zastáváte na radnici Prahy 13 zejména :  tiskový mluvčí MČ, šéfredaktor zpravodaje STOP, člen redakční rady, redakce TV 13.

 

Překročil jste totiž mez, kdy jsou ještě věci řešitelné pokáráním, případně výtkou. Domníváme se, že náprava není možná, protože k výše uvedenému deliktu se postupně „prokousáváte“ přes mnohá vaše pochybení např. :  

  • vtrhl jste na neveřejné ústní jednání vedeném stavebním úřadem dne 13.12. 2012 od 9:00 o odejmutí certifikátu developrovi OC Lužiny nejsa účastníkem řízení. Šéfredaktor nejen vtrhnul, ale i vyrušoval, snažil se sjednat důvěrnou schůzku s developrem bez účasti občanů, jejichž zástupce posléze urazil slovem  „samozvanci“. To vše aniž dostal slovo, či souhlas s účastí. Z jednání jste byl byl vykázán.
  • dne 23. 11. 2012 jste svévolně zveřejnil na stránkách www.praha13.cz  své výtky k mírumilovné pozvánce občanských sdružení, kdy zvali pana Marečka místostarostu, k diskusi s obyvateli k dopravní problematice, a to aniž jste pozvánku v textu zveřejnil.
  • komentujete usnesení kolegia Nejvyššího správního soudu *), kdy dne 23. 11. 2012 na stránkách mč. Prahy 13 a následně ve vyjádření do ČT dne 13.12.2012 **) nepřipouštíte zákonnou možnost stavebního úřadu odejmout certifikát autorizovaného inspektora, kterým je mluvčího oblíbený developr vyzbrojen. Tato svévolná prohlášení jsou charakteru skutečně ukvapeného, až zbrklého, přinejmenším jeho funkcím zcela nenáležejícího, anžto není nad pravomocné rozhodnutí soudu.
  • vystupujete v mediích (STOP, TV 13), výhradně  placených z našich daní, jako developrův mluvčí : v letošním únorovém čísle STOP v sekci téma STOPu vyšel článek „Nákupní centrum na Lužinách se dočká modernizace“ ***), kde  mluvčí  zcela nekriticky adoruje záměr developra : „Vedení městské části rekonstrukci centra vítá, protože bude pro občany Prahy 13 rozhodně přínosem, a proto starosta David Vodrážka aktivně jedná s investorem stavby o budoucí podobě centra a poskytovaných službách“... Jaký přínos, když pošta je zrušena, Billa zmizella o azbestu ani zmínky, o zataraseném průchodu mlčíte taktéž a nové parkovací stání v certifikátu autorizovaného inspektora není ani jedno ? Mluvčí zcela potlačuje stinné stránky projektu a  vymýšlí si : „investor bude žádat o stavební povolení“ a slibuje, že bude projekt sledovat, pročež neinformoval, že stavební řízení se nekonalo a místo toho přistál na stole certifikát inspektora Teigisera, o kterém se mluvčí bláhově domnívá, že je nezrušitelný.

Chápeme, že práce na radnici je náročná, stresující a ne vždy adekvátně oceňována.

Chápeme, že vlastně téměř veškerá masmediální práce nyní leží na bedrech páně PhDr. Samuela Truschky, který je současně tiskový mluvčí MČ, šéfredaktor zpravodaje STOP, člen redakční rady, redakce TV 13.

Chápeme, že se vystresovaný muž může ukvapit. Ovšem reagovat na nedokončené stavební řízení polemikou s usnesením kolegia Nejvyššího správního soudu, je skutečně ukvapené, až zbrklé.

Proto odejděte dříve, dokud bude vaš odchod čestný. Vaší reakci očekáváme bez zbytečného odkladu.

 

 

Spolek občanských sdružení Jihozápadního Města, o.s.

Ordovická 3

15500 Praha 13

 

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 SNOP 13

 

 

 

 

pozn. :

*) usnesení kolegia Nejvyššího správního soudu SS Konf 25/2012 – 9 NSS ze dne 6. září 2012 čl.78  ...V případě, že stavební úřad během řízení dle § 142 spr. ř. shledá, že certifikát byl vydán bez splnění zákonných předpokladů, zejména neoprávněnou osobou, na základě nezákonného postupu, v rozporu s územně plánovací dokumentací, bez souhlasných závazných stanovisek všech dotčených orgánů nebo bez souhlasných vyjádření všech osob, které by byly účastníky stavebního řízení, nevypořádal řádně námitky potenciálních účastníků stavebního řízení, resp. nepředložil nevypořádané rozpory stavebnímu úřadu atd., vydá stavební úřad deklaratorní rozhodnutí o tom, že stavebníkovi právo provést stavbu nevzniklo....

 

**)https://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/207560-obyvatele-prahy-13-vyjednali-s-developerem-vice-parkovacich-mist/

 

***) https://stop.p13.cz/clanek.php?id=4080