Stanovy politického hnutí Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

28.04.2013 23:25

Stanovy politického hnutí

 Sdružení nezávislých občanů Prahy 13

                                                                                                                    Článek 1

Základní ustanovení

Sdružení nezávislých občanů Prahy 13 (dále jen „Hnutí“) je politické hnutí ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích v platném znění.

 

Název a sídlo

Název Hnutí je Sdružení nezávislých občanů Prahy 13, zkratka Hnutí je SNOP13, působí v České republice a jejím sídlem je Ordovická 3/1311, Praha 13, PSČ 155 00.

 

Článek 2

Programové cíle

Programovými cíli Hnutí je budování prosperující a přátelské společnosti, vytváření podmínek pro kvalitní životní prostředí, a podpora dodržování lidských práv.

 

Článek 3

Členství

 1. Členem Hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí.
 2. K přijetí za člena dochází na základě přihlášky do Hnutí, kterou žadatel o členství podává osobně nebo poštou na adrese kanceláře Hnutí. O přijetí za člena, včetně jeho příslušnosti ke konkrétnímu místnímu sdružení, či zamítnutí přihlášky rozhoduje předsednictvo Hnutí.
 3. Člen může náležet pouze k jednomu místnímu sdružení, členství vzniká po rozhodnutí o přijetí za člena. Člen je zpravidla členem toho místního sdružení, v jehož místě má trvalé bydliště.
 4. Člen může požádat o přestup do jiného místního sdružení. S tímto přestupem musí souhlasit sdružení, do kterého člen přestupuje.
 5. Členství v Hnutí zaniká:

       a) smrtí nebo prohlášením za mrtvého,

 b) písemným prohlášením o vystoupení z Hnutí odeslaným na adresu sídla Hnutí,

             c) zbavením či omezením způsobilosti k právním úkonům,

             d) vstupem do jiného politického hnutí nebo strany,

             e) přijetím kandidatury na volební kandidátce jiného subjektu,

 f) po marném uplynutí tříměsíční lhůty k přihlášení se do nového místního sdružení  

     od zrušení nebo zániku místního sdružení, jehož byl členem,

 h) vyloučením.

     6. Členství v Hnutí může být pozastaveno předsednictvem Hnutí na základě písemné  

         žádosti člena.

     7. Členové Hnutí nemají povinnost platit členské příspěvky.

 

Článek 4

Práva člena

 Člen Hnutí má právo:

 1. Účastnit se jednání místního sdružení, jehož je členem.
 2. Volit a být volen do funkcí v Hnutí v souladu s ostatními články stanov; členem orgánu Hnutí může být jen člen Hnutí.
 3. Navrhovat kandidáty pro volby.
 4. Být informován o činnosti Hnutí a o usneseních orgánů Hnutí týkajících se jeho osoby a činnosti.
 5. Předkládat všem orgánům Hnutí náměty, stížnosti a připomínky.

 

Článek 5

Povinnosti člena

Člen Hnutí je povinen:

 1. Prosazovat programové cíle Hnutí.
 2. Řídit se stanovami.

Článek 6

Členské sankce

 1. Členskou sankcí je pozastavení členství a vyloučení z Hnutí.
 2. O sankci rozhoduje předsednictvo.
 3. Rozhodnutí o sankci s odůvodněním musí být vydáno písemně a členu doručeno. Proti rozhodnutí se lze do 15 dnů od doručení odvolat k rozhodčí komisi. Odvolání nemá odkladný účinek.

      4.  Vyloučit člena z Hnutí lze jen pro:

a) zvlášť hrubé či opakované porušení stanov,

            b) soustavné zanedbávání základních členských povinností,

            c) hrubé porušení povinností při hospodaření s majetkem Hnutí,

            d) spáchání úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,

            e) jednání, které poškozuje Hnutí,

            f) uvedení nepravdivých údajů nebo zamlčení povinných údajů v přihlášce do Hnutí.

 

Článek 7

Organizační struktura Hnutí.

a) sněm,

            b) předsednictvo Hnutí,

            c) rozhodčí komise,

            d) kontrolní komise.

 

Místní úroveň:

 1. místní sněm
 2. místní rada

Článek 8

Jednání orgánů

 1. Sněm svolává předseda Hnutí. Předseda také svolá sněm na návrh 5 % členské základny. V případě svolání sněmu na návrh členů se musí takto svolaný sněm konat do 90 dnů od doručení úplného návrhu.
 2. Orgány Hnutí rozhodují usnesením.
 3. Orgány Hnutí jsou usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů, pokud není stanovami upraveno jinak. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud stanovami není upraveno jinak.
 4. Členové Hnutí navrhují kandidáty do voleb do orgánů Hnutí.
 5. Volby členů orgánů Hnutí a rozhodování o kandidátkách pro veřejné volby probíhají prostřednictvím tajného hlasování.
 6. Za Hnutí jednají navenek samostatně předseda nebo místopředsedové. Za Hnutí podepisuje předseda. Osoba oprávněna jednat jménem Hnutí připojí ke svému podpisu i funkční označení.

 

Článek 9

Sněm

 1. Sněm je vrcholným orgánem Hnutí. Sněm se koná nejméně jednou za dva roky.

 2. Sněmu se účastní všichni členové Hnutí.

 3. Sněm schvaluje program Hnutí, stanovy Hnutí a jejich změny.

 4. Sněm volí a odvolává: a) předsedu a dva místopředsedy Hnutí,

      b) předsedu, členy a náhradníky rozhodčí komise a kontrolní komise.

 

Článek 10

Předsednictvo

Předsednictvo Hnutí je statutárním orgánem Hnutí. Schází se dle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Schůzi předsednictva svolává předseda Hnutí. Předseda Hnutí je povinen svolat předsednictvo bezodkladně v případě žádosti dvou jeho členů

 

Článek 11

Předsednictvo Hnutí

 1. Předsednictvo Hnutí se skládá z předsedy Hnutí a dvou místopředsedů.

 2. Předsednictvo Hnutí zejména:

            a) schvaluje návrh ročního rozpočtu a výroční finanční zprávu Hnutí,

            b) ukládá předsedovi svolání sněmu,

            c) schvaluje řády, směrnice a statuty,

            d) rozhoduje o přijetí nových členů Hnutí.

            e) jestliže se v průběhu funkčního období uvolní funkce místopředsedy, volí  

                a odvolává nástupce do konce funkčního období,

            g) rozhoduje o dalších záležitostech, které nejsou stanovami ani vnitřními normami  

                určeny jinému orgánu Hnutí.

 d) pozastavuje činnost místního sdružení, přejímá kompetence orgánů příslušného  

     sdružení, které má pozastavenou činnost.

 

Článek 12

Předseda Hnutí, pokladník

 1. Předseda Hnutí stojí v čele předsednictva Hnutí a Hnutí jako celku. Svolává předsednictvo Hnutí, sněm a předsedá jim. Je oprávněn účastnit se zasedání všech orgánů Hnutí. 
 2. Hnutí zřizuje funkci pokladníka. Pokladníka jmenuje a odvolává předsednictvo Hnutí. Pokladník spravuje finance a pravidelně informuje předsednictvo o stavu financí.

 

Článek 13

Místní sdružení a orgány

 1. Místní sdružení je základní organizační jednotka Hnutí. Má nejméně tři členy Hnutí.
 2. Místní sdružení vzniká rozhodnutím ustavujícího sněmu místního sdružení, který se koná na základě předchozího souhlasu předsednictva Hnutí. Místní sdružení zanikne na základě rozhodnutí předsednictva, poklesne-li počet jeho členů pod tři po dobu delší než tři měsíce.
 3. Místní sněm je nejvyšším orgánem místního sdružení. Místní sněm se koná nejméně jednou za dva roky. Místní sněm musí být svolán do 30 dnů, požádá-li o to nejméně 1/3 členů místního sdružení.
 4. Místní sněm zejména volí a odvolává předsedu, místopředsedy a členy místní rady,

 5.   Předseda místního sdružení je povinen bezodkladně svolat místní sněm v případě, že ho  

       o to požádá nejméně 2/3 členů místního sdružení.

 

Článek 14

Kontrolní komise a rozhodčí komise

Hnutí zřizuje kontrolní komisi a rozhodčí komisi, které kontrolují finanční, hospodářskou a správní činnost Hnutí. Kontrolní komise je revizním orgánem Hnutí.

 1. Předsedové, členové a náhradníci kontrolní komise nesmějí vykonávat žádnou další funkci v Hnutí ani nesmějí být zaměstnanci Hnutí nebo v obdobném smluvním vztahu.
 2. Kontrolní komise kontroluje hospodaření Hnutí. Zprávu o kontrole předkládá sněmu.
 3. Hnutí zřizuje rozhodčí komisi. Rozhodčí komise zejména:

a) rozhoduje ve sporech mezi členy a orgány, jakož i ve sporech mezi členy navzájem

    a orgány navzájem a o odvolání proti vyloučení z Hnutí,

b) je odvolacím orgánem Hnutí a jeho rozhodnutí je konečné.

      4.  Předseda a členové rozhodčí komise nesmějí být zaměstnanci Hnutí.

 

Článek 15

Funkční období

Funkční období orgánů a volených funkcionářů je pětileté a končí novou volbou, nebo zánikem členství v Hnutí.

 

Článek 16

Zásady hospodaření

Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Hospodaření Hnutí jako celku a jejích místních sdružení se řídí právním řádem ČR.

 

Článek 17

Zrušení Hnutí

 1. Hnutí se může zrušit vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jinou stranou nebo hnutím, nebo přeměnou na občanské sdružení. Hnutí může být zrušeno i jinak, stanoví-li tak zákon.
 2. Nepřejde-li majetek zrušeného Hnutí na právního nástupce nebo na stát, nabídne likvidátor majetkový zůstatek veřejně prospěšné společnosti, nadaci nebo nadačnímu fondu.

Článek 18

Přechodná a závěrečná ustanovení

 1. První sněm svolává přípravný výbor nejpozději do 12 měsíců od vzniku Hnutí.
 2. Do doby konání sněmu a volby orgánů jedná jménem Hnutí přípravný výbor.
 3. Přípravný výbor do doby konání prvního sněmu je též oprávněn přijímat členy Hnutí.