Územní plán

28.04.2013 23:10
 1. Vypracovat regulační plány na každou zastavitelnou plochu Prahy 13. Bez regulačních plánů nedovolit, kromě individuální zástavby, žádnou stavbu.
 2. Zřídit výbor územního rozvoje za účasti veřejnosti a občanských sdružení.
 3. Aktivně informovat veřejnost o připravovaných stavbách prostřednictvím TV13, STOP a veřejně prezentovat významné developerské projekty na nástěnce v hale Radnice P13 již v okamžiku záměru. Tyto informace budou vyvěšeny  v každé stanici metra na území P13.
 4. Přehodnotit výstavbu Západního města včetně zrušení časového limitu funkčního využití území Západního města a nechat vypracovat pro něj urbanistickou studii. Studii nechat vypracovat i k okolí Jeremiášovy ulice (Makro, Skanska), Háje (Mototechna) a v místech všude tam, kde se nacházejí zdevastovaná zařízení staveniště, nyní průmyslových areálů.
 5. Přezkoumat všechny ÚR kde se posuzoval soulad s ÚPn podle změny Z-1000/00.
 6. Zvýšit kapacitu dopravy v klidu a počítat i s nárůstem automobilizace a to zajištěním vhodných území případnou úpravou územního plánu.
 7. Zrušit navrženou změnu Z 2743/00 Západní město, kterou se likviduje plocha 19/VS/13 pro střední, základní a mateřskou školu a 55/VS/13 dtto.
 8. Účastnit se aktivně za plné účasti občanů a občanských sdružení tvorby a připomínkování územního plánu.
 9. Podkladem pro každé územní rozhodnutí musí být přesný a podrobný výpočet koeficientu KPP a KZ, který bude součástí rozhodnutí.
 10. Provést plošné hlukové a emisní měření a vypracovat projekt na eliminaci nadměrného hluku a emisí.
 11. Důsledně vést investory k řádné prezentaci svých záměrů na veřejných řízeních.
 12. Provést inventury a kontrolu závazků investorů, vyplývající z uzavřených smluv s Radou MČ P13, které byly podmínkou ve vydaných  územních a stavebních řízeních.
 13. Veškerá řízení, kde je předpokládaná účast veřejnosti provádět v čase, který vyhovuje veřejnosti.
 14. Doplňovat vhodnou infrastrukturou a službami nové stavby dle požadavků veřejnosti, zájem bude zjištěn dotazníkovou akcí.
 15. Nepřipustit novou výstavbu bez zajištění infrastruktury pro předškolní, školní, kulturní, sportovní a vzdělávací služby a aktivity, pro poskytování sociálních služeb a aktivit, infrastruktury pro poskytování služeb, dopravní návaznosti, dopravu v klidu, dostatek zeleně a dostatek přiměřených prostor pro činnost nestátních spolků a sdružení.
 16. Zajistit územní rezervu pro horkovod z teplárny Holešovice směr Veleslavín – Motol - Stodůlky s odbočkou na Řepy.
 17. Zajistit územní rezervu pro železniční tratě Řeporyje – budoucí konečné stanice Horka.
 18. Rekonstruovat a oživit mikrocentra v částech jako je např. Vidoule, Háje, Staré Stodůlky, Velká Ohrada, Malá Ohrada.
 19. Vytvořit a doplnit kvalitní a kapacitně dostačující infrastrukturu pro sportovní aktivity (včetně ploch veřejné zeleně) pro všechny skupiny obyvatelstva do oblastí MČ P13 jako je např. Velká Ohrada.
 20. Zajistit v případě potřeby výstavbu startovacích bytů, ponechat sociální byty a dokončit prodej bytů ve vlastnictví obce.